ચુ-સી (જ. 1130; અ. 1200) : મધ્યકાલીન ચીનનો પ્રખર દાર્શનિક. તેના સમય સુધીમાં પ્રાચીન ચીનના મહાત્મા કૉન્ફ્યૂશિયસે આપેલા સિદ્ધાંતો અને નિયમોના અર્થઘટન તથા અમલ વિશે ઘણા વિવાદો ચાલ્યા હતા. ચુ-સીએ આ વિવાદોનું નિરાકરણ લાવીને કૉન્ફ્યૂશિયસવાદને એક વ્યવસ્થિત દાર્શનિક પદ્ધતિનું આખરી સ્વરૂપ આપ્યું, જેને તે સમયની રાજસત્તા શુંગ વંશે પણ માન્ય કર્યું. ચુ-સીએ કૉન્ફ્યૂશિયસવાદને જે નવું સ્વરૂપ આપ્યું હતું તેના મૂળમાં તો સંત કૉન્ફ્યૂશિયસના ગ્રંથો જ હતા, તેમ છતાં તેના ઉપર ચીનમાં લગભગ હજાર વર્ષથી પ્રચલિત થયેલા બૌદ્ધ ધર્મની પણ ઘણી અસર હતી. ચુ-સીએ નવનિર્મિત કરેલો આ કૉન્ફ્યૂશિયસવાદ છેક વીસમી સદી સુધી ચીની સમાજ અને સંસ્કૃતિનાં બધાં જ ક્ષેત્રોને પ્રભાવિત કરતો રહ્યો.

દેવેન્દ્ર વૃ. ભટ્ટ