ઈશ્વરવર્મા (છઠ્ઠી સદી) : કાન્યકુબ્જના મૌખરિ વંશનો રાજા. ઈશ્વરવર્માએ ધારા (માળવા), આંધ્ર અને રૈવતક(સૌરાષ્ટ્ર)ના રાજાઓને હરાવ્યા હતા. તેની રાણી ઉપગુપ્તા ગુપ્તકુલની રાજકન્યા હોય એવું જણાય છે. તે દયાવાન, સદાચારી, દાનવીર અને પરાક્રમી હતો. તેના પિતા આદિત્યવર્મા પણ પરાક્રમી હતા. માતા હર્ષગુપ્તા ગુપ્તવંશના કૃષ્ણગુપ્તની પુત્રી હતી. તેમને ઈશાનવર્મા નામે પરાક્રમી પુત્ર હતો. તેના સમયમાં મૌખરિ વંશની સત્તાનો અભ્યુદય થયો હતો.

જ. મ. શાહ