કલન : ચામ સંસ્કૃતિનાં મંદિરોના સ્થાપત્યના સ્તંભો. પ્રણાલીગત શૈલીમાં આ મંદિરો ત્રણના સમૂહમાં બાંધવામાં આવતાં. તેમાં મુખ્ય મંદિર વચ્ચે અને આજુબાજુ બીજાં બે નાનાં મંદિરો બંધાતાં. આ મંદિરો ચતુષ્કોણ ઓટલા પર બંધાતાં અને તેની નજીકના કલન તરીકે ઓળખાતા સ્તંભો. ભારતીય મંદિરપ્રણાલીનાં શિખરોની સરખામણીમાં આ શૈલીનાં મુખ્ય અંગ ગણાતા; પરંતુ મંદિરોથી અલગ બંધાતા કલનનું બાંધકામ અત્યંત કલાત્મક શૈલીમાં ઈંટોથી થતું. ચામ શૈલીનાં મુખ્ય ઉદાહરણો હ્યુ(અત્યારના અનામની રાજધાની)થી 120 કિલોમિટર દક્ષિણે આવેલાં છે. આ બધાં ઉદાહરણો દ્વારા ભારતીય સ્થાપત્ય પર આધારિત ચામ સ્થાપત્યની ઝાંખી થાય છે.

રવીન્દ્ર વસાવડા