સોતાત્સુ તાવારાયા (Sotatsu Tawaraya)

January, 2009

સોતાત્સુ, તાવારાયા (Sotatsu, Tawaraya) (. 1576, ક્યોટો, જાપાન; . 1643, ક્યોટો, જાપાન) : માત્ર સફેદ, રાખોડી (ગ્રે) અને કાળા રંગો વડે નિસર્ગ અને સારસ પંખીઓ આલેખવા માટે જાણીતા જાપાની ચિત્રકાર. ઓગાતા કોરિન અને હોનામી કોએત્સુ સાથે તેમણે ચીની પ્રભાવ ટાળીને મૌલિક જાપાની શૈલીઓના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો.

તાવારાયા સોતાત્સુએ દોરેલું ચિત્ર

 વર્ષા, વાવાઝોડા, વીજળી અને વાદળોના ગડગડાટના આલેખનમાં એ જાપાની ચિત્રકારોમાં શ્રેષ્ઠ મનાયા છે. હરણાંના આલેખનમાં પણ એ બેજોડ ગણાયા છે.

અમિતાભ મડિયા