મકેર્યોસ–ત્રીજા

January, 2002

મકેર્યોસ–ત્રીજા (જ. 1913, સાઇપ્રસ; અ. 1977) : મૂળ નામ મિહેલ બ્રિસ્ટોડુલુ મુસ્કૉઝ આર્ચબિશપ તથા સાઇપ્રસના ઑર્થોડૉક્સ ચર્ચના મુખ્ય બિશપ (primate) અને 1966–74ના ગાળાના સાઇપ્રસના પ્રમુખ.

પાદરી તરીકે તેમના દીક્ષા-સંસ્કાર 1946માં થયા. 1948માં તેઓ કિટૉનના બિશપ ચૂંટાયા. 1950માં આર્ચબિશપ બન્યા. તેમણે કેન્દ્ર (union) માટેની ચળવળને સુઆયોજિત અને સુગઠિત રીતે સંચાલિત કરી; 1956માં તેમની ધરપકડ કરી અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા. 1959માં તેઓ ગ્રીક-તુર્કીની નવી હંગામી સરકારમાં ગ્રીક-સિપ્રિયટ પ્રધાન તરીકે જોડાવા પાછા આવ્યા ત્યારે તેમનું ખૂબ ઉમળકાથી અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત-સન્માન કરાયું. એ જ વર્ષના ઉત્તરાર્ધમાં તેઓ પ્રમુખ ચૂંટાયા. 1974માં થોડો સમય જ ટકેલા લશ્કરી બળવાને પરિણામે સત્તાવિમુખ બન્યા હતા. તેમના અવસાન પછી, આર્ચબિશપના તથા રાજ્યના વડાના હોદ્દા અલાયદા બનાવાયા હતા.

મહેશ ચોકસી