ગ્રહશાસ્ત્ર (planetology) : ગ્રહનિર્માણ, તેની આંતરિક રચના, બંધારણ તથા ગ્રહપૃષ્ઠ અંગેનું શાસ્ત્ર. ગ્રહની ઉત્પત્તિ વિકાસના વિવિધ તબક્કા તેમજ ગ્રહસપાટી અને ગ્રહીય વાતાવરણની પરસ્પર અસરનો પણ તેમાં સમાવેશ થતો હોય છે. સૂર્યમંડળના પ્રત્યેક ગ્રહનો ખૂબ પાસેથી અભ્યાસ કરવા માટે માનવનિર્મિત ઉપગ્રહ દ્વારા ગ્રહની નજીક મોકલેલાં સૂક્ષ્મગ્રાહી સાધનોનો ફાળો પણ મહત્વનો છે. અદ્યતન વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો દ્વારા દૂર સંવેદન (remote sensing), પદ્ધતિથી પણ અગત્યની વૈજ્ઞાનિક માહિતી પ્રાપ્ત થતાં ગ્રહશાસ્ત્રનો સારા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો છે.

પ્ર. દી. અંગ્રેજી