સૃંજયો : વેદોના સમયની એક જાતિના લોકો. ઋગ્વેદમાં સૃંજયોને ત્રિસ્તુ જાતિના નજીકના સાથીઓ તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. તેઓ ત્રિસ્તુ જાતિની પડોશમાં, ઘણુંખરું પાંચાલમાં રહેતા હતા. તેમના એક રાજા દૈવવાટેે તુર્વસો અને વ્રિચિવંતો પર વિજય મેળવ્યો હતો. તુર્વસો અને ભરતો સૃંજયોના શત્રુઓ હતા. ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ ગ્રંથમાં પણ સૃંજયો અને ત્રિસ્તુઓને સાથીઓ બતાવીને જણાવ્યું છે કે સૃંજયો અને કુરુઓ-(ત્રિસ્તુઓ, ભરતો અને પુરુઓના વારસો)ના પુરોહિત એક જ હતા. ઋગ્વેદમાં ઉલ્લેખ કરેલ વિતહવ્ય સૃંજયોનો રાજા હોઈ શકે.

ઈશ્વરલાલ ઓઝા