શરીરક્રિયાશાસ્ત્ર : જુઓ સંરચના અને કાર્ય : માનવશરીર.