બ્લૉંડી, ચાર્લ્સ (જ. 1824, હેઝડિન, ફ્રાન્સ; અ. 1897) : અંગકસરતના સાહસિક ખેલાડી. ચુસ્ત બાંધેલા જાડા તાર પર ચાલવાના પ્રયોગ માટે તેઓ બહુ જાણીતા બન્યા હતા. આવા ચુસ્ત બાંધેલા તાર પર તેમણે 1859માં નાયગ્રા ધોધ પાર કર્યો હતો. પછી ક્યારેક આંખે પાટા બાંધીને, ક્યારેક ઠેલણગાડી સાથે, ક્યારેક પોતાની પીઠ પર અન્ય વ્યક્તિને બેસાડીને તો ક્યારેક વળી પાવડી જડેલા વાંસ પર – એમ વિવિધ રીતે તેઓ આ અંગકસરત કરી બતાવતા હતા. તેઓ તેમની 70 વર્ષની વયે પ્રારંભિક તબક્કામાં પણ આવા વિકટ અને સાહસપૂર્ણ ખેલો કરતા હતા.

મહેશ ચોકસી