બેરેન્સન, બેનાર્ડ

January, 2000

બેરેન્સન, બેનાર્ડ (જ. 1865, લિથુનિયા; અ. 1959) : અગ્રણી કલાવિવેચક. 1875માં તેઓ અમેરિકા જઈ વસ્યા. ત્યાં હાર્વર્ડ ખાતે અભ્યાસ કર્યો. ઇટાલીની રેનેસાં સમયની કલાના અધિકૃત અને અગ્રણી વિવેચક તરીકે તેમણે નામના કાઢી. તેઓ અમેરિકાના નાગરિક બન્યા, પરંતુ 1900માં ઇટાલીમાં રહેવા ચાલ્યા ગયા. ઇટાલીમાં રહીને તેમણે થોકબંધ વિવેચનાત્મક સાહિત્ય સર્જ્યું.

પોતાના નિવાસનું વિશાળ મકાન અને મૂલ્યવાન કલાસંગ્રહ તેમણે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીને વારસા રૂપે આપ્યાં. ત્યાં ઇટાલીની રેનેસાં સમયની સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે.

મહેશ ચોકસી