ગ્લાઉપ : દરિયાઈ ઘસારાને કારણે ઉદભવતું એક ઘસારાજન્ય લક્ષણ. દરિયાકિનારે આવેલા ખડકજથ્થા સાથે પાણી અથડાય છે અને ઘસારાની ક્રિયા બને છે. મોજાં દ્વારા થતી આ પ્રકારની ઘસારાની ક્રિયા સાંધા અને તિરાડો પર વધુ અસરકારક બને છે. પરિણામે મોજાં દ્વારા થતી ઘસારાની ક્રિયાને કારણે વચ્ચેના નબળા ભાગમાં પોલાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને ધીમે ધીમે તેમાંથી ગુફા બને છે. આ રીતે ઉદભવેલી ગુફામાં ખૂબ જ વેગ સાથે અથડાતા પાણીને કારણે તેમાં રહેલી હવા ઉપર દાબની અસર થાય છે અને ગુફાની છતનો કેટલોક ભાગ ફૂંકાઈ જાય છે અને તેમાં બાકોરું ઉત્પન્ન થાય છે. દરિયાકિનારે આવેલા ખડકોમાં જોવા મળતાં આ પ્રકારનાં બાકોરાં ‘ગ્લાઉપ’ તરીકે ઓળખાય છે.

વ્રિજવિહારી દીનાનાથ દવે