કેસૂડાં : કૉલકાતાના ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળનું વાર્ષિક પ્રકાશન. ‘રૂપ, રંગ અને રસભર્યા’ આ અનિયતકાલિક વાર્ષિકનો પ્રથમ અંક એપ્રિલ 1953માં શિવકુમાર જોશી, જયંતીલાલ શાહ અને રમણીક મેઘાણીના સંપાદકમંડળે વસંત અંક તરીકે પ્રકટ કરેલો. ત્યારપછી 1954, 1955, 1957, 1962, 1964, 1966-67, 1973 એમ ‘કેસૂડાં’ વાર્ષિક પ્રકટ થતું રહ્યું. કવિતા, વાર્તા, નિબંધ, વિવેચન આદિ સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપોની કૃતિઓ ઉપરાંત ચિત્રો અને ચિત્રકલા આદિ અન્ય લલિત કલાઓને લગતા લેખો એમાં પ્રકાશિત થયેલા છે. 1962નો અંક શિવકુમાર જોશી, રમણીક મેઘાણી, જયંતીલાલ શાહ, જયંતીલાલ મહેતા, ચંદ્રકાન્ત બક્ષી અને મધુ રાયે સંપાદિત કર્યો હતો. 1964નો અંક ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ અને 1966-67નો અંક મધુ રાયે સંપાદિત કર્યો હતો, જ્યારે 1973નો અંક લલિતકુમાર બક્ષી અને જયંતીલાલ મહેતાએ સંપાદિત કર્યો હતો.

ધીરુ પરીખ