એનોગાઇસસ વૉલ ઍક્સ ગ્વીલેમ ઍન્ડ પેર

January, 2004

એનોગાઇસસ વૉલ ઍક્સ ગ્વીલેમ ઍન્ડ પેર (Anogeissus, Wall. ex Guillem and perr) : જુઓ ધવ (ધાવડો).