અમૃતા ગુગ્ગુલુ : આયુર્વેદિક ઔષધ. ગળો 3 ભાગ તથા ગૂગળ, હરડે, બહેડાં, આંબળાં અને સાટોડી; દરેક એક એક ભાગ લઈ તેનો ક્વાથ તૈયાર કરી, ગાળીને તેને ફરી પકવતાં ઘટ્ટ થવા આવે ત્યારે તેમાં દંતીમૂળ, ચિત્રકમૂળ, પીપર, સૂંઠ, હરડે, બહેડાં, આંબળાં, ગળો, તજ, વાવડિંગ અને નસોતરનું ચૂર્ણ મેળવી એક એક ગ્રામની ગોળીઓ બનાવવામાં આવે છે. અમ્લપિત્ત, વાતરક્ત, કુષ્ઠ, અર્શ, અગ્નિસાદ, દુષ્ટવ્રણ વગેરે રોગોમાં બેથી ચાર ગોળી પાણી સાથે અપાય છે.

મધુકાન્ત ભગવાનજી પંડ્યા