અબ્દુલ મુત્તલિબ (ઈ. છઠ્ઠી સદી) : હઝરત મોહંમદના દાદા. રસૂલે ખુદાના મોટા દાદા હાશિમ વેપારાર્થે સિરિયા જતાં રસ્તામાં મદીનામાં રોકાયા. ત્યાં એમણે બની નજ્જારના વંશની સલમા સાથે લગ્ન કર્યાં, ત્યાંથી સિરિયા જતાં હાશિમનું અવસાન થયું. સલમા સગર્ભા હતાં. એમને જે પુત્ર અવતર્યો તેનું નામ શયબા રાખવામાં આવ્યું. તે આઠ વર્ષ મદીનામાં જ ઊછર્યો. હાશિમના ભાઈ મુત્તલિબને આ વાતની જાણ થતાં તે ત્યાં ગયા, સલમાને મળ્યા અને પોતાના ભત્રીજા શયબાને લઈને મક્કા પાછા ફર્યા. મુત્તલિબે શયબાને ઉછેર્યો હોવાથી એનું નામ અબ્દુલ મુત્તલિબ પડ્યું. ઝમઝમ નામનો કૂવો એમણે જ શોધી કાઢ્યો હતો. એને ખોદાવીને નવેસરથી મરામત કરાવી હતી. આ એમનું મોટું કામ માનવામાં આવે છે.

ઝુબેર કુરેશી