અબ્દુલ્લાહ (ઈ. છઠ્ઠી સદી) : હઝરત મોહંમદના પિતા. એમના પિતા અબ્દુલ મુત્તલિબે બાધા રાખી હતી કે જો તે પોતાના દસ પુત્રોને યુવાન અવસ્થામાં નિહાળવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત કરશે તો એમાંથી કોઈ એકને ખુદાની રાહમાં કુરબાન કરી દેશે. એમનું એ સ્વપ્ન સિદ્ધ થયું. કાબાના પૂજારીને એમણે પોતાના પુત્રોનાં નામની ચિઠ્ઠીઓમાંથી એક ઉપાડવા જણાવ્યું. અબ્દુલ્લાહના નામની ચિઠ્ઠી ખૂલી. એમની બહેનો રડવા લાગી કે એમના બદલે 10 ઊંટ કુરબાન કરો. અબ્દુલ મુત્તલિબે ફરીથી અબ્દુલ્લાહ અને 10 ઊંટ વચ્ચે ચિઠ્ઠી ઉપડાવી, પણ નામ અબ્દુલ્લાહનું આવ્યું. તે તેની સામે ઊંટોની સંખ્યા વધારતા ગયા, પણ નામ દરેક વખતે અબ્દુલ્લાહનું જ આવે. છેવટે એમણે 100 ઊંટ સામે ચિઠ્ઠી ઉપડાવી, ત્યારે ઊંટોના નામની ચિઠ્ઠી આવી. એમણે 100 ઊંટ કુરબાન કર્યાં. એ અબ્દુલ્લાહનાં લગ્ન ડોહરા કબીલાની આમિના બિન્તે વહબ બિન અબ્દે મુનાફ જોડે થયાં. અબ્દુલ્લાહ વેપારાર્થે સીરિયા ગયા હતા. પાછા ફરતી વખતે બીમાર થયા. મદીનામાં રોકાયા અને ત્યાં જ મરણ પામ્યા.

ઝુબેર કુરેશી