અછિદ્ર ખડકો : છિદ્રાળુ ખડકોથી વિરુદ્ધ સખત ઘટ્ટ અને પાસાદાર ખડકો. મુખ્યત્વે આ ખડકોમાં કે પડ ઉપર, દબાણથી કે ગરમીની પ્રક્રિયાથી કે જ્વાળામુખી, ધરતીકંપ યા અંદરની હિલચાલથી વિકૃતીકરણ થાય છે તેથી ખડકો વધુ સખત અને સંગઠિત થાય છે, ઘનતા વધે છે તો કેટલીક વખત છિદ્રો પુરાઈ જાય છે. આવા ખડકોમાં પાણી કે પ્રવાહી પદાર્થ અંદર જઈ શકતો નથી એટલે ધોવાણની અસર ઓછી થાય છે, પરંતુ કેટલાક ખડકોમાં ખવાણ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. કેટલાક અગ્નિકૃત અને જળકૃત ખડકો અછિદ્ર છે, જ્યારે કેટલાક અગ્નિકૃત અને જળકૃત ખડકોમાં વિકૃતીકરણ થતાં અછિદ્ર ખડકો રચાય છે. સ્લેટ, શિસ્ટ (schist), નાઇસ, બેસાલ્ટ, આરસપહાણ વગેરે ખડકો અછિદ્ર હોય છે.

જ્યોતેન પ્ર. વ્યાસ