સવર્ગ સહસંયોજકબંધ

January, 2007

સવર્ગ સહસંયોજકબંધ : જુઓ રાસાયણિક બંધ.