અનુગ્રહ એ. પરીખ

ઉપદંશ (syphilis)

ઉપદંશ (syphilis) : લિંગીય (sexual) સંસર્ગથી ફેલાતો ચેપી રોગ. તેને ચાંદીનો રોગ, ફિરંગ-રોગ તથા ટાંકી પણ કહે છે. તે ટ્રીપોનેમા પેલિડમ (Treponema Pallidum) નામના કુંતલાણુ (spirochetes) તરીકે ઓળખાતા સૂક્ષ્મ સર્પાકાર સજીવોથી ઉત્પન્ન થાય છે. લિંગીય સંસર્ગ સિવાય પણ તે ફેલાય છે, જેમ કે ચુંબન દ્વારા અથવા તો ઉપદંશના દર્દીનું લોહી…

વધુ વાંચો >