વિશ્વકોશ ખંડ સૂચિ

અઇયોળનાં મંદિરોથી આદિવાસી સમાજ

આદિવિષ્ણુથી ઈલાઇટિસ

ઈલેટિનેસીથી ઔરંગઝેબ (આલમગીર)

ઔરંગાથી કાંસું

કિઓન્જારથી ક્રિમોના

ક્રિયાથી ગુગનહાઇમ મ્યુઝિયમ

ગુજરાતથી ઘોળ

ચઉપ્પન્નમહાપુરિસચરિયંથી જૈવિક અંકશાસ્ત્ર

જૈવિક એકમોથી તેલઉદ્યોગ-ખાદ્ય

તેલવાહક જહાજથી ધ્વન્યાલોક (નવમી સદી)

પ્યાર જી પ્યાસથી ફ્લોરોમિતિ

બક પર્લથી બોગોટા

બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષરપુરુષોત્તમ સંસ્થાથી ભ્રૂણપોષ

મઅર્રી અબુલ આલાથી માળિયા-મિયાણા
માળોથી મ્હારાં સોનેટ

યકૃતથી રાંદેરિયા મધુકર રંગીલદાસ

રિકાર્ડો, ડૅવિડથી લૂસ, ક્લેર બૂથ

લેઇસ વિંગ બગથી વાંસદા

વિકરી, વિલિયમથી વૈંપટિ, ચિન્ન સત્યમ્