વિશ્વકોશ ખંડસૂચિ

ખંડ ૧

અઇયોળનાં મંદિરોથી

આદિવાસી સમાજ

(અ-આ)

ખંડ ૨

આદિવિષ્ણુથી ઈલાઇટિસ

 

(આ-ઈ)

ખંડ ૩

ઈલેટિનેસીથી ઔરંગઝેબ

(આલમગીર)

(ઈ-ઔ)

ખંડ ૪

ઔરંગાથી કાંસું

 

(ઔ-કાં)

ખંડ ૫

કિઓન્જારથી ક્રિમોના

 

(કિ-ક્રિ)

ખંડ ૬(૧)

ક્રિયાથી ગુગનહાઇમ મ્યુઝિયમ

 

(ક્રિ-ગુ)

ખંડ ૬(૨)

ગુજરાતથી ઘોળ

 

(ગુ-ઘો)

ખંડ ૭

ચઉપ્પન્નમહાપુરિસચરિયંથી

જૈવિક અંકશાસ્ત્ર

(ચ-જૈ)

ખંડ ૮

જૈવિક એકમોથી

તેલ ઉદ્યોગ-ખાદ્ય

(જૈ-તે)

ખંડ ૯

તેલવાહક જહાજથી ધ્વન્યાલોક

(નવમી સદી)

(તે-ધ) 

ખંડ ૧૦

નઈ તાલીમથી પવનશક્તિ

 

(ન-પ)

ખંડ ૧૨

પ્યાર જી પ્યાસથી ફ્લોરોમિતિ

 

(પ્યા-ફ)

ખંડ ૧૩

બક પર્લથી બોગોટા

 

 

(બ-બો)

ખંડ ૧૪

બોચાસણવાસી શ્રી

અક્ષરપુરુષોત્તમ સંસ્થાથી

ભ્રૂણપોષ

(બો-ભ)

ખંડ ૧૫

મઅર્રી અબુલ

આલાથી માળિયા-મિયાણા

 

(મ-મા)

ખંડ ૧૬

માળોથી મ્હારાં સોનેટ

 

(મા-મ્હા)

ખંડ ૧૭

યકૃતથી રાંદેરિયા મધુકર

રંગીલદાસ

(ય-રાં)

ખંડ ૧૮

રિકાર્ડો, ડૅવિડથી લૂસ, ક્લેર

બૂથ

(રિ-લૂ)

ખંડ ૧૯

લેઇસ વિંગ બગથી વાંસદા

 

(લે-વાં)

 

ખંડ ૨૦

વિકરી, વિલિયમથી વૈંપટિ, ચિન્ન સત્યમ્

(વિ-વૈં)

 

ખંડ ૨૧

વો, ઈવેલિનથી ષષ્ઠી ઉપક્રમ

 

(વો-ષ)

 

ખંડ ૨૨

સઆદત હસન મન્ટોથી સાગ

 

(સ-સા)

ખંડ ૨૩

સાગરથી સૈરંધ્રી

 

(સા-સૈ)

ખંડ ૨૪

સોઈન્કા, વોલથી સ્વોબોડા

લુડવિક

 (સો-સ્વો)

ખંડ ૨૫

હક, ઝિયા-ઉલથી હવાંગ

 

(હ-હવાંગ)