વાસી અબ્બાસ અબ્દુલઅલી

January, 2005

વાસી અબ્બાસ અબ્દુલઅલી : જુઓ મરીઝ.