પ્રતિશોથ ઔષધો બિનસ્ટીરૉઇડી

February, 1999

પ્રતિશોથ ઔષધો, બિનસ્ટીરૉઇડી : જુઓ પીડાશામકો