કોપીરાઈટ

 

આ વેબસાઈટ તથા વેબસાઈટમાં મુકાયેલ વિશ્વકોશનાં તમામ અધિકરણોના કોપીરાઈટ/માલિકીહક્ક ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના છે. આ વેબસાઈટ પર મુકાયેલ કોઈ પણ લખાણ, અધિકરણનો ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરવો નહીં.  બિનઅધિકૃત ઉપયોગ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.  આ વેબસાઈટમાં કે તેના પર મુકાયેલ લખાણ કે અધિકરણમાં કોઈ પણ ઉમેરો, સુધારો કરવાની સત્તા માત્ર ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની જ છે. આ વેબસાઈટ પર મુકાયેલ લખાણ કે અધિકરણનો ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની પરવાનગી સહિત ઉપયોગ કરતી વખતે ‘આ લખાણ કે અધિકરણના કોપીરાઈટ/માલિકીહક્ક ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના છે' તે મતલબનું લખાણ હોવું આવશ્યક છે.