કૅલોટ્રોપિસ પ્રજાતિ (Genus Calotropis) : જુઓ આકડો.

January, 2008