ઍબ્સ્ટ્રૅક્ટ આર્ટ

January, 2004

ઍબ્સ્ટ્રૅક્ટ આર્ટ :  જુઓ કલા અને કલાતત્વ.