અબ્દુલ હમીદ લાહોરી

January, 2001

અબ્દુલ હમીદ લાહોરી (જ. લાહોર, પાકિસ્તાન; અ. 1654, આગ્રા, ઉત્તરપ્રદેશ) : શાહજહાંના સમયના ઇતિહાસકાર. લાહોરના અગ્રગણ્ય વિદ્વાનો પાસે ભણેલા. એમને ઇતિહાસ, કાવ્ય અને મુનશીગીરીમાં વધારે રસ હતો. અબુલફઝલનો એમની ઉપર પ્રભાવ હતો. બાદશાહો અને ઉમરાવો જોડે લાંબા સમય સુધી સંકળાયેલા હતા. પાછળથી એમણે એકાંતવાસ લીધો અને જગતથી વિમુખ બની અઝીમાબાદમાં સ્થાયી થયા. શાહજહાંએ એમને બોલાવીને પોતાના રાજ્ય-અમલનો ઇતિહાસ લખવા આદેશ આપ્યો. શાહજહાંના આદેશથી એમણે લખેલ આ ઇતિહાસ ‘બાદશાહનામા’ અથવા ‘શાહજહાંનામા’ તરીકે જાણીતો છે. ‘શાહજહાંનામા’ એ શાહજહાંના 20 વર્ષના રાજ્યઅમલનો ઇતિહાસ છે.

ઝુબેર કુરેશી