અન્ન અને કૃષિ સંસ્થા

January, 2001

અન્ન અને કૃષિ સંસ્થા : જુઓ, ફૂડ ઍન્ડ ઍગ્રિકલ્ચર ઑર્ગેનાઇઝેશન (F.A.O.). હિંદીમાં સત્તાવારનામ ખાદ્ય કૃષિ સંસ્થા છે.